Politikalarımız

Politikalarımız

İSG Politikası

Şirketimiz sunmuş olduğu hizmetlerde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuk ve düzenleyici kurallara uygun olarak çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumak üzere;

 • Faaliyetlerin güvenli ve emniyetli şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.
 • İş kazası ve/veya meslek hastalığı oluşmasını önlemek üzere çalışanları ile birlikte sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dahilinde,tüm süreç ve faaliyetlerinde proaktif tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı meydana getirmeyi çalışma kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak kabul eder,
 • Çalışma ortamının gözetimini ve koruyucu hekimlik çalışmalarının sürekliliğini sağlar,
 • Yürüttüğü tüm operasyonlarda insan sağlığına en üst seviyede önem verir,
 • Aldığı tüm kararlarda,insana verdiği değerden yola çıkarak, "Hiçbir iş,çalışanın sağlığını ve can güvenliğini tehlikeye atacak kadar acil ve önemli değildir" ve "Önce çalışan sağlığı ve iş güvenliği gelir" prensipleriyle hareket eder,
 • Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığını ve bilincini artırmak için çalışmalar yapar,
 • Çalışanların istek ve önerilerini kanun, yönetmelik ve şirket kurallarına göre adil,tarafsız bir yaklaşım ve gizlilik içerisinde,mümkün olan en hızlı şekilde değerlendirerek çalışan memnuniyetini sağlar.
Çevre Politikamız

Gerçekleştirdiğimiz hizmetler sırasında ekolojik dengeyi korumak ve olumsuz etkileri en aza indirmek için gerekli her türlü önlemi almak. Yatırım kararları alırken, çevresel kıstasları dikkate almak.

Çevre bilincinin tüm çalışanlarımız, mal ve hizmet veren tüm tedarikçilerimiz tarafından benimsenmesi ve bir yaşam felsefesi haline gelmesi için gerekli tüm eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek.

Uygulamalarımızla rakiplerimize, paydaşlarımıza, topluma ve diğer işletmelere örnek olarak, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşma, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.

Faaliyetlerimiz sırasında doğal kaynak kullanımı ve atık üretiminin azalmasını; hava, toprak ve suyun sürekli izlenmesi ve korunması için gerekli çalışmaları yaparak kirliliğin önlenmesini sağlamak, çevresel boyutları belirleyerek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek.

İşlerimizi yaparken çevre ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymak, çevre sağlığı performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde hareket etmek, bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyip gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak.

İK Politikamız

Rekabetçi üstünlüğü sağlamanın temel yapı taşlarından birinin “insan” olduğunun bilincinde,

 • Yeniliklere açık, sürekli gelişmeye istekli ve takım ruhunu benimsemiş bir kadro oluşturmak
 • Eğitim ihtiyaçlarına göre çalışanlarımızın kendilerine hem kişisel hem de mesleki katkılarda bulunmalarını sağlayacak imkânları yaratmak
 • Topluma saygılı, ahlaki değerlere ve çevreye sahip çıkan bir “bütün” olmaktır.
Kalite Politikamız

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı İşletmecisi olarak;

Emniyetli, güvenli, kaliteli ve sürekli yenilikçi hizmet anlayışı ile müşterilerimizin ve paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine göre değer yaratmak amacıyla:

 • Havalimanımızda gerçekleştirilen tüm hizmetlerimizi yerine getirirken; ulusal, uluslararası mevzuatlara uymayı ve bu mevzuatlara uygun olarak süreçlerimizi oluşturmayı,
 • Şirketimizin politika ve stratejileri kapsamında süreçlerimizi tanımlayarak, sorumlulukları, hedefleri, izleme metotlarını belirlemeyi ve periyodik olarak performansı gözden geçirerek süreç bazlı hedeflere ulaşmayı,
 • Kalite ve emniyet yönetim sistemi esasları çerçevesinde, şirket kaynaklarımızı en optimum şekilde kullanıp, en doğru ve hızlı çözümleri üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi ve faaliyetlerimizin devamlılığını sağlamayı,
 • Hızlı, emniyetli, çözüm odaklı, zamanında ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla tehdit ve fırsatları göz önüne alarak gerekli tüm süreçlerin risk temelli yaklaşım ile kurulmasını ve yürütülmesini sağlamayı,
 • Şirketimizin karlılık esası göz önünde bulundurularak havalimanı faaliyetlerinin geliştirilmesi için her türlü çabanın sarf edileceğini,
 • Günümüzün gerektirdiği modern yöntem, teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerini kullanmayı ve bu amaçla gerekli araştırma ve yatırımı yaparak ihtiyaç duyulan entegrasyonu sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimini sürekli destekleyen eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlamayı,
 • Hızla gelişen havacılık sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek hizmet kalitesini sürekli yükseltmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak amacıyla çalışanlarımıza gerekli fiziksel, sosyal çalışma ortamını sunmayı,
 • Tüm faaliyetlerde ve tüm çalışanlarda sürekli kalite iyileştirme, şirketin iş planlaması ve organizasyonel hedeflerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edileceğini,
 • Şirket yönetimi ve çalışan tüm personel tarafından; emniyet, can güvenliği, güvenilirlik, dakiklik, düşük maliyet, ortak anlayış, etkili iletişim ve kurumsal imajın benimsenen ilkeler olacağını, hedef ve değerlerimize göre görevlerimizi ifa edeceğimizi, bu politikamızın anlaşılmasını, uygulanmasını ve devamlılığını sağlayacağımızı,
 • Uluslararası girişimlere açık, çağdaş ve kendini sürekli yenileyen imajımızla gelecekte tüm havacılık endüstrisine öncülük etmeye aday bir işletme olmayı, taahhüt ederiz.
Bilgi Güvenliği Politikamız

HEAŞ Yönetimi, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uygulanmasının ve sürdürülmesinin kurum için öneminin farkındadır ve bu yönde gerekli önlemleri almaktadır. Bilgi, iş faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için kritik önem taşır ve uygun bir şekilde korunması gerekir. HEAŞ, bilgi güvenliği süreçlerini TS ISO/IEC 27001:2013 standardına uygun olarak işletir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uygulanması ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli kaynakları kullanacağını taahhüt eder. Bu politika HEAŞ Yönetimi tarafından onaylanmıştır. Bilgi Güvenliği Yöneticisi, Bilgi Güvenliği Politikası ve ilgili politikalara uyumun sağlanmasından birinci derecede sorumludur. Bilgi güvenliğini sistematik olarak yönetebilmek adına ana belirlenen hedefler aşağıdaki gibidir:

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında, kurumsal bilgi varlıklarının ve tüm ilgili taraflardan emanet edilen bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak,
 • Bilginin Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik ile ilgili ortaya çıkabilecek risklerini değerlendirmek ve bu risklerin etkilerini en aza indirmek,
 • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmek,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak,
 • Çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve HEAŞ’ ın kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerini korumak,
 • Yönetim Sistemlerine bütünsel yaklaşım gereği tüm personelin ve iş ortaklarının yönetim sistemlerine katılımını ve uyumunu sağlamak için bilinçlendirici ve yönlendirici faaliyetler planlamak,
 • Yönetim Sisteminin gerekliliklerini karşılamak ve etkin bir şekilde işletmek üzere çalışanların yetkinliğini artıracak gerekli kaynakları ayırmak ve eğitim programları planlamak,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştirmek,
 • Yönetim Sisteminin yürütülmesi için kullanılan süreç ve faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi amacıyla düzenli gözden geçirmeler gerçekleştirmek,
 • Bilgi güvenliği kontrollerini zorunlu tutan konulara ilişkin politikalar ve prosedürler hazırlamak, bu politikalara ve prosedürlere uyumluluğu gözden geçirmek, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için kontroller yapmak,
 • Yönetim Sistemlerini kurum kültürünün vazgeçilmez bir parçası olarak uygulamak,
 • Tüm iş süreçlerinin bilgi güvenliği süreçleriyle uyumlu ve dengeli olmasını sağlamaktır.

HEAŞ Bilgi Güvenliği Politikaları ve Prosedürleri ister tam zamanlı ister yarı zamanlı, daimî ya da sözleşmeli olsun, HEAŞ bilgilerini veya iş sistemlerini kullanan tüm HEAŞ personeli için, coğrafi konumdan veya iş biriminden bağımsız olarak geçerli ve zorunludur. Bu sınıflandırmalara girmeyen ve HEAŞ bilgilerine erişim gereği olan üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları ve bunların bağlı destek personeli gibi tüm kişilerin, bu politikanın ve prosedürlerin genel ilkelerine ve uymak zorunda oldukları diğer güvenlik sorumluluklarına ve yükümlülüklerine bağlı kalması şarttır

Enerji Politikamız

HEAŞ, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi olarak;

• Havalimanımızda gerçekleştirilen tüm hizmetlerimizi yerine getirirken; ulusal, uluslararası mevzuatlara uymayı ve bu mevzuatlara uygun olarak süreçlerimizi oluşturmayı,

• Tüm faaliyetlerimizde kullanmış olduğumuz enerjiyi “milli servet” olarak benimseyip, bu doğrultuda harcamış olduğumuz enerjinin verimli kullanımını sağlamayı, bunun için hedefler oluşturmayı, izleme metotlarını belirlemeyi ve periyodik olarak performansı gözden geçirerek süreç bazlı hedeflere ulaşmayı,

• Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için çalışırken gerekli tüm bilgi ve her türlü kaynağı sağlamayı,

• Faaliyetlerimiz çerçevesinde enerji verimliliği hususunda yükümlülüğümüz olan tüm yasal şartları uygulamayı, • Tüm bunlarla birlikte enerji verimliliğimizi sürekli olarak iyileştirmeyi,

• Hızlı, emniyetli, çözüm odaklı, zamanında ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla tehdit ve fırsatları göz önüne alarak gerekli tüm süreçlerin risk temelli yaklaşım ile kurulmasını ve yürütülmesini sağlamayı,

• Verimlilik artırıcı projeler oluşturmayı ve uygulamayı,

• Günümüzün gerektirdiği modern yöntem, teknoloji, bilgi ve yönetim sistemlerini kullanmayı ve enerji verimliliği yüksek ürünler tedariki ile amaç ve hedeflerimizi desteklemeyi ve bu amaçla gerekli araştırma ve yatırımı yaparak ihtiyaç duyulan entegrasyonu sağlamayı,

• Tüm faaliyetlerde ve tüm çalışanlarda enerjiyi bir değer olarak görme bakış açısı ile iyileştirme faaliyetlerine destek vermeyi,

• Uluslararası girişimlere açık, çağdaş ve kendini sürekli yenileyen imajımızla gelecekte tüm havacılık endüstrisine öncülük etmeye aday bir işletme olmayı, taahhüt ederiz.

Faruk KACIR
Genel Müdür