PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ ALIMI VE MONTAJI

PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ ALIMI VE MONTAJI

HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (HEAŞ)

PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ ALIMI VE MONTAJI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/868949

1-İdarenin

a) Adı

:

HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (HEAŞ)

b) Adresi

:

SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI -A- BLOK 34912 KURTKÖY PENDİK/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2165855000 - 2165855114

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

PERSONEL DEVAM KONTROL SİSTEMİ ALIMI VE MONTAJI

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Mal Alımı : 17 adet Yüz Tanıma Özellikli Kart Okuyucu Cihaz (Tek Cihazlı Çözüm), 2000 adet Akis İşletim Sistemli Temassız Akıllı Kart 8 KB hafıza, 1 adet PDKS Yönetim Yazılımı (Raporlama (Hareket Raporu, Günlük Giriş-Çıkış Raporu, Aylık Giriş-Çıkış Raporu, Geç Giren-Erken Çıkan-Gelmeyenler Raporu), 1 adet Kurulum, Uyarlama ve Devreye Alma
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) Kurtköy Pendik /İSTANBUL (Teknik Şartname 'nin Genel Şartlar başlıklı 7. maddesinde belirtilen alanlar)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici sözleşme süresi içerisinde sözleşme konusu malları İdare'ye teslim edecek ve teknik şartnameye uygun olarak montajını yapacaktır.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalanmasına müteakip 1 (bir) gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

22.07.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Sabiha Gökçen Havalimanı HEAŞ Genel Müdürlük Binası ( Eminönü Toplantı Salonu ) A Blok Kurtköy/Pendik- İSTANBUL


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.