Türk Dil Bayramı

Türk Dil Bayramı

Bundan tam 745 yıl önce Karamanoğlu Mehmed Bey'in (ö. 1277) çıkardığı fermanla Türkçe’nin kaderi değişecektir: “Şimden girü hiç kimesne kapuda ve dîvânda ve mecâlis ve seyrânda Türkî dilinden gayri dil söylemeyeler.” (Yazıcızâde Ali, Tevârih-i Âl-i Selçuk) Başta Kâşgarlı Mahmud, Ali Şîr Nevâî, Yûnus Emre ve Karamanoğlu Mehmed Bey olmak üzere Türk diline hizmet veren tüm büyüklerimizi şükranla anıyor bütün Türk dünyasının 13 Mayıs Türk Dili Bayramı’nı kutluyoruz.