Su Bazlı Yol Çizgi Boyası ve Cam Küreciği Alınacaktır 15.04.2021

SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI VE CAM KÜRECİĞİ SATIN ALINACAKTIR
HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.(HEAŞ)

Su Bazlı Yol Çizgi Boyası ve Cam Küreciği Mal Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:


İKN

:

2021/213397

1-İdarenin

a)Adı

:

HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.(HEAŞ)

b)Adresi

:

SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI -A- BLOK 34912 KURTKÖY PENDİK/İSTANBUL

c)Telefon ve faks numarası

:

2165855000 - 2165855114

ç)İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın


a) Adı

:

Su Bazlı Yol çizgi Boyası ve Cam Küreciği Mal Alımı

b)Niteliği, türü ve miktarı

:

Su bazlı yol çizgi boyası filli boya veya en az dengi (ral 1021) 2000 kg, (ral 9005) 4000 kg, (ral 3020) 1000 kg, (ral 9016) 5000 kg, Silikon kaplı cam küreciği 10000 kg
Ayrıntılı bilgiye EKAP ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c)Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Sabiha Gökçen Havalimanı HEAŞ Ana Deposudur.

ç)Süresi/teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip derhal işe başlanacak olup, teslim süresi 15 takvim günüdür.

d)İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip derhal işe başlanacaktır.


3-İhalenin


a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

10.05.2021 - 14:30

b)İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

HEAŞ; Genel Müdürlük Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.


4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Su bazlı yol çizgi boyaları TS EN 1871, Cam küreciği TS EN 1423 Standartlarına uygunluğuna ilişkin belgeler teklif ile birlikte verilecektir.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

İstekliler, alımı yapılacak ürünlerin çevreye ve insan sağlığına zarar verecek kurşun bileşikleri ve ağır metaller içermediğine dair yazılı taahhüdü teklif aşamasında sunacaklardır.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında% 15 (yüzde on beş)oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan)takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.