Bakım Ve Onarım Hizmeti Alınacaktır 13.01.2022

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.(HEAŞ)


İhale Kayıt Numarası

:

2022/14071

İşin Adı

:

Agl Sistemleri Primer Devreleri İzolasyon Direnci İyileştirilmesi Hizmeti Alımı

İhale Türü - Usulü

:

Hizmet Alımı -Açık İhale Usulü

1-İdarenin

a)Adresi

:

SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI -A- BLOK 34912

b)Telefon ve faks numarası

:

2165855000 - 2165855114

c)Elektronik posta adresi

:

ihale@sgairport.com

ç)İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.sgairport.com

2 - İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

AGL Sistemleri Primer Devreleri İzolasyon Direnci İyileştirilmesi Hizmet Alımı

b)Yapılacağı Yer

:

Sabiha Gökçen Havalimanı

c)Süresi

:

120 gün

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

a)Yapılacağı yer

:

HEAŞ Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonu

b)Tarihi ve saati

:

26.01.2022 - 14:30

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1 İhaleye Katılmak İçin Gerekli Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
4.1.1. İhaleye teklif verilebilmesi için ihale dokümanının idareden satın alınması zorunludur.
4.1.2. İsteklinin, HEAŞ'ın bu işe dair idari ve teknik şartnamelerinin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul ettiğine delil olarak her sayfası yeterli sayıda istekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş idari ve teknik şartname nüshaları (ıslak imza ve kaşeli)
4.1.3. 2022 yılında alınmış ve ilgisine göre kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi, İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca beyanname verebilirler.
4.1.4. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve yöneticileri ile son durumunu gösteren ticaret sicil gazetesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belge verebilirler.
4.1.5. Tüzel veya gerçek kişi olmasına göre teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belgeyi verebilirler.
4.1.6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belge verebilirler.
4.1.7. İstekli tarafından teklif edilen işe dair en az Pist Aydınlatma Malzemeleri Montajını gerçekleştirdiği işe ait toplam bedelin en az % 30'u oranında yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak; son teklif verme tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili kamu kuruluşu ise iş deneyim belgesi,özel sektör ise sözleşme ve fatura nüshaları verilecektir. İsteklilerin tek başlarına gerçekleştirdikleri işlere ait belgeler tam olarak, iş ortaklığı olarak gerçekleştirdikleri işlere ait belgeler ise o iş ortaklığındaki hissesi oranında değerlendirilecektir. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belge veya belgeleri verebilirler.
4.1.8. 2022 tarihli olarak Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu olmadığına dair SGK dan alınacak belge. (Yabancı isteklilerde kendi mevzuatına uygun olarak vereceklerdir.)
4.1.9. 2022 tarihli olarak Vergi Borcu olmadığına dair Vergi Dairesinden alınacak belge. (yabancı isteklilerde kendi mevzuatına uygun olarak vereceklerdir.)
4.1.10. 20 TL (KDV dahil) tutarındaki şartnamelerin satın alındığına dair belge.