Atc Dijital Ses Kayıt Sistemi Temini ve Tesisi Satın Alınacaktır 29.03.2021

ATC DİJİTAL SES KAYIT SİSTEMİ TEMİNİ VE TESİSİ SATIN ALINACAKTIR

HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.(HEAŞ) HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.(HEAŞ)

İhale Kayıt Numarası

:

2021/128938

İşin Adı

:

Atc Dijital Ses Kayıt Sistemi Temini Ve Tesisi

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a) Adresi

:

SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI -A- BLOK 34912

b) Telefon ve faks numarası

:

2165855000 - 2165855114

c) Elektronik posta adresi

:

ihale@sgairport.com

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.sgairport.com

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Set

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

Sabiha Gökçen Havalimanı

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

6 Ay

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

a) Yapılacağı yer

:

Sabiha Gökçen Havalimanı HEAŞ Genel Müdürlük Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

29.04.2021 - 14:30

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

1. İsteklinin, HEAŞ’ın bu işe dair idari ve teknik şartnamelerinin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul ettiğine delil olarak her sayfası yeterli sayıda İstekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş idari ve teknik şartname nüshaları (ıslak imza ve kaşeli)

2. 2021 yılında alınmış ve ilgisine göre kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi, İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca beyanname verebilirler.

3. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve yöneticileri ile son durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belge verebilirler.

4. Tüzel veya gerçek kişi olmasına göre teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belgeyi verebilirler.

5. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belge verebilirler.

6. İstekli tarafından teklif edilen işe dair toplam bedelin en az % 60’i oranında ve ilgisine göre “Dijital Ses Kayıt Sistemi” satışı, projelendirme ve kurulumuna ait yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak; Son teklif verme tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili Kamu Kuruluşu ise iş deneyim belgesi, özel sektör ise sözleşme ve fatura nüshaları verilecektir. İsteklilerin tek başlarına gerçekleştirdikleri işlere ait belgeler tam olarak, iş ortaklığı olarak gerçekleştirdikleri işlere ait belgeler ise o iş ortaklığındaki hissesi oranında değerlendirilecektir.

7. İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeyi; İstekli yetkili satıcı / temsilci ise, yetkili satıcı / temsilci olduğunu gösteren belgeleri verecektir. İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler şunlardır. İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına verilmiş olan kapasite raporu. İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına verilmiş olan imalat yeterlik belgesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca yukarıda belirtilen belgelerin eşdeğerlerini verebilirler.

8. İstekliler, teknik şartnamenin maddelerine cevapları teklif ile birlikte vereceklerdir.

9. Teklif edilen sisteme ilişkin model ve versiyona ait güncel ve orijinal doküman teklifle birlikte verilecektir. (katalog, broşür, teknik çizim vb.)

10. Teklif edilecek sistemin Türkiye’deki bakım/onarım servis listesi teklif ile birlikte verilecektir.

11. 2021 tarihli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu olmadığına dair SGK’ dan alınacak belge. (Yabancı İsteklilerde bu belge aranmayacaktır.)

12. 2021 tarihli olarak vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesi’nden alınacak belge. (Yabancı İsteklilerde bu belge aranmayacaktır.)

13. 20 TL (KDV dahil ) tutarındaki Şartnamelerin satınalındığına dair belge.