Anasayfa

3 Adet Çok Amaçlı Compact Tip Kar Mücadele Aracı Alımı 30.11.2018

3 ADET DE-ICER’LI COMPACT TİP KAR KÜREME,
SÜPÜRME VE ÜFLEME ARACI SATIN ALINACAKTIR

 HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.(HEAŞ)

İhale Kayıt Numarası

:

2018/599197

1 - İdarenin

a)adresi

:

SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI GENEL MÜDÜRLÜK -A- BL. 34912

b)telefon ve faks numarası

:

2165855000 - 2165855114

c)elektronik posta adresi (varsa)

:

ihale@sgairport.com

2 - İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı

:

3 ADET DE-ICER’LI COMPACT TİP KAR KÜREME, SÜPÜRME VE ÜFLEME ARACI MAL ALIMI

3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:

a)Yapılacağı yer

:

HEAŞ; SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI KURTKÖY - PENDİK / İST.

b)Tarihi ve saati

:

20.12.2018 - 14:30’da

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler

 • İhaleye teklif verilebilmesi için ihale dokümanının idareden satın alınması zorunludur
 • İsteklinin, HEAŞ’ın bu işe dair idari ve teknik şartnamelerinin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul ettiğine delil olarak her sayfası yeterli sayıda İstekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş idari ve teknik şartname nüshaları (ıslak imza ve kaşeli)
 • 2018 yılında alınmış ve ilgisine göre kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi, İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca beyanname verebilirler.
 • Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve yöneticileri ile son durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belge verebilirler.
 • Tüzel veya gerçek kişi olmasına göre teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belgeyi verebilirler.
 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belge verebilirler.
 • Tebligat ve bildirimler için adres, telefon, tele faks ve elektronik posta adresi beyanı.
 • İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeyi; İstekli yetkili satıcı / temsilci ise, yetkili satıcı / temsilci olduğunu gösteren belgeleri verecektir. İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler şunlardır.
 • İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi.
 • İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına verilmiş olan kapasite raporu.
 • İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına verilmiş olan imalat yeterlik belgesi.

İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca yukarıda belirtilen belgelerin eşdeğerlerini verebilirler.

 • İstekli tarafından teklif edilen işe dair toplam bedelin en az % 25’si oranında “karla mücadele aracı ve parçaları” satışına ait yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak; son teklif verme tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili kamu kuruluşu ise iş deneyim belgesi, özel sektör ise sözleşme ve fatura nüshaları verilecektir. İsteklilerin tek başlarına gerçekleştirdikleri işlere ait belgeler tam olarak, iş ortaklığı olarak gerçekleştirdikleri işlere ait belgeler ise o iş ortaklığındaki hissesi oranında değerlendirilecektir. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belge veya belgeleri verebilirler.
 • Teklif edilecek 3 (üç) adet de-icer’li compact tip Kar Mücadele aracı; Taşıyıcı araç (Kamyon), ön kar küreme bıçağı, kar süpürme, kar üfleme ve de-icer ünitelerinden oluşan bir bütün olarak değerlendirilecek olup, istekli teklif ettiği aracın tüm üniteleriyle ilgi marka, model ve tipi ile ilgili olarak detaylı bilgiyi ayrı ayrı verecektir. Belden kırma ve çekerli tip araçlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • İstekliler teklif ettikleri 3 (üç) adet de-icer’li compact tip apron kar mücadele aracına ait motorun markası, tipi, silindir sayısı, silindir hacmi, gücü, ilgili olarak ayrıntılı bir liste halinde teknik açıklamalarda bulunacaktır.
 • Kontrol ve kumanda panelindeki tüm yazı, açıklama, program ve alt menüler TÜRKÇE veya anlaşılabilir şekilde semboller şeklinde olacak, çalışma sırasında operatörün azami konforu temin edilecektir. İstekli, teklif ettiği araçta kullanılan kontrol ve kumanda panellerinin teknik dokümanlarını verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır.
 • İstekli, teklif edeceği araç ve ekipmanların araç üretici firmadan 4.1.10 maddesinde tanımlanan ekipmanları havaalanı için takabileceğine dair onaylı yazıyla teklif ekinde sunacaktır. Araç üreticisinin onay yazısı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Teklif edilecek 3 (üç) adet de-icer’li compact tip kar mücadele aracının, Türkiye’deki bakım / onarım servislerinin yetki belgeleri ve servis listesi teklifle birlikte verilecektir.
 • Teklif edilen araca ilişkin model ve versiyona ait güncel ve orijinal doküman teklifle birlikte verilecektir. Bu kapsamda;
 • Teklif edilen araçlara ilişkin teknik doküman. (katalog, broşür, teknik çizim vb.)
 • İsteklinin orijinal teknik dokümanında teknik şartnamede belirtilen bazı hususlar tam olarak açıklanamıyor ise ilave teknik bilgi ayrıca verilecektir.
 • Teknik dokümanlar, araç ile ilgili tüm bilgileri (teknik özellikler, vb.) içerecektir.
 • İstekli, teklif edilen araca dair özelliklerin tam olarak anlaşılabilmesi için ilgili teknik dokümanları da idari şartnamenin 4.1.20 maddesine uygun olarak verecektir. İstenilen teknik özellikleri belirten katalog, broşür ve teknik dokümanlar üzerinden inceleme yapılacağından teklif ile ilgisi olmayan hiçbir doküman verilmeyecektir.
 • İsteklinin ihale dokümanı alarak bu işe dair teklif vermesi, ihale dokümanında belirtilen tüm hususları karşıladığı ve kabul ettiği anlamına gelmekte olup, isteklinin ihale dokümanında belirtilen işi kısmen veya tamamen karşılayamadığına hükmedilmesinden dolayı sorumluluk İstekli / Yüklenicidedir.
 • 2018 tarihli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu olmadığına dair SGK’ dan alınacak belge. (Yabancı İsteklilerde bu belge aranmayacaktır.)
 • 2018 tarihli olarak vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesi’nden alınacak belge. (Yabancı İsteklilerde bu belge aranmayacaktır.)
 • İstekli, garanti süresinin dolmasını müteakip, teklif edeceği araca ait yedek parça ve malzemeleri 10 (on) yıl süresince temin edeceğine dair imzalı ve kaşeli taahhütname ve bu yedek parça ve malzemelerin fiyat listesini teklifi ile birlikte verecektir.  
 • İstekli aracın imalat süresini, nakliye süresini, montaj ve eğitim sürelerini de içeren iş programını teklif ekinde verecektir.
 • İhaleye katılım ve yeterlik için verilen belgelerin tamamı Türkçe olacaktır.
 • 250,00 TL (KDV dahil) tutarındaki Şartnamelerin satın alındığına dair belge.