Anasayfa

Dizel Motor Bakımı Ve Alternatör Bakımları Hizmet Alımı 23.02.2017

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.(HEAŞ)


İhale Kayıt Numarası

:

2017/76057

İşin Adı

:

Dizel Motor Bakımı Ve Alternatör Bakımları Hizmet Alımı

İhale Türü - Usulü

:

Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a)Adresi

:

SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI -A- BLOK 34912

b)Telefon ve faks numarası

:

2165855000 - 2165855114

c)Elektronik posta adresi

:

ihale@sgairport.com

ç)İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.sgairport.com

2 - İhale konusu hizmetin

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

3 Set Dizel Motor Bakımı ve Alternatör Bakımları

b)Yapılacağı Yer

:

Sabiha Gökçen Havalimanı

c)Süresi

:

İşe başlama tarihi itibari ile 90 gündür

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

a)Yapılacağı yer

:

Sabiha Gökçen Havalimanı HEAŞ Genel Müdürlük Binası A Blok Kurtköy Pendik/İstanbul

b)Tarihi ve saati

:

17.03.2017 - 14:30

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. TEKLİF ŞARTLARI
İhaleye Katılmak İçin Gerekli Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
4.1 İsteklinin, HEAŞ’ın bu işe dair idari ve teknik şartnamelerinin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul ettiğine delil olarak her sayfası yeterli sayıda istekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş idari ve teknik şartname nüshaları (ıslak imza ve kaşeli)
4.2 2017 yılında alınmış ve ilgisine göre kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi, İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca beyanname verebilirler.
4.3 Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve yöneticileri ile son durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belge verebilirler.
4.4 Tüzel veya gerçek kişi olmasına göre teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belgeyi verebilirler.
4.5 Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belgeverebilirler.
4.6 Tebligat ve bildirimler için adres, telefon, telefaks ve elektronik posta adresi beyanı.
4.7 İstekli tarafından teklif edilen işe dair en az 2000 kVa dizel motorlar bakımı işi toplam bedelin en az % 30’si oranında yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak; son teklif verme tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili kamu kuruluşu ise iş deneyim belgesi, özel sektör ise sözleşme ve fatura nüshaları verilecektir. İsteklilerin tek başlarına gerçekleştirdikleri işlere ait belgeler tam olarak, iş ortaklığı olarak gerçekleştirdikleri işlere ait belgeler ise o iş ortaklığındaki hissesi oranında değerlendirilecektir. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleriuyarınca eşdeğer belge veya belgeleri verebilirler.
4.8 2017 tarihli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu olmadığına dair SGK’ dan alınacak belge. (Yabancı İsteklilerde bu belge aranmayacaktır.)
4.9 2017 tarihli olarak vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesi’nden alınacak belge.(Yabancı İsteklilerde bu belge aranmayacaktır.)
4.10 İhaleye katılım ve yeterlik için verilen belgelerin tamamı Türkçe olacaktır.
4.11 10 TL (KDV dahil) tutarındaki Şartnamelerin satın alındığına dair belge.