Anasayfa

Apron Led Projektör Montajlı Mal Alımı 28.03.2018

YOLCU APRON BÖLGELERİ MERKEZ HATTI ÇİZGİLERİ VE UÇAK PARK YERLERİ AYDINATILMASI İÇİN LED PROJEKTÖRLER TEMİNİ VE TESİSİ MONTAJLI MAL SATIN ALINACAKTIR
HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.(HEAŞ) HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ A.Ş.(HEAŞ)


İhale Kayıt Numarası

:

2018/143495

İşin Adı

:

Yolcu Apron Bölgeleri Merkez Hattı Çizgileri Ve Uçak Park Yerleri Aydınatılması İçin Led Projektörler Temini Ve Tesisi Montajlı Mal Alımı

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

a)Adresi

:

SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI -A- BLOK 34912

b)Telefon ve faks numarası

:

2165855000 - 2165855114

c)Elektronik posta adresi

:

ihale@sgairport.com

ç)İhale / Ön Yeterlik dokümanının;
görülebileceği internet adresi

:

www.sgairport.com

2 - İhale konusu malın

a)Niteliği, türü ve miktarı

:

1 SET Yolcu Apron Bölgeleri Merkez Hattı Çizgileri ve Uçak Park Yerleri Aydınatılması İçin Led Projektörler Temini ve Tesisi Montajlı Mal Alımı

b)Teslim [yeri / yerleri]

:

Sabiha Gökçen Havalimanı

c)Teslim [tarihi / tarihleri]

:

İşe başlama tarihinden itibaren 150 gündür.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

a)Yapılacağı yer

:

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) Genel Müdürlük Binası Sabiha Gökçen Havalimanı Kurtköy Pendik /İSTANBUL

b)Tarihi ve saati

:

24.04.2018 - 14:30

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 • İhaleye teklif verilebilmesi için ihale dokümanının idareden satın alınması zorunludur.
 • İsteklinin, HEAŞ’ın bu işe dair idari ve teknik şartnamelerinin tüm madde ve hükümlerini eksiksiz ve tamamıyla okuyup kabul ettiğine delil olarak her sayfası yeterli sayıda istekli yetkililerince imza edilmiş ve kaşelenmiş idari ve teknik şartname nüshaları (ıslak imza ve kaşeli)
 • 2018 yılında alınmış ve ilgisine göre kayıtlı olduğu ticaret ve / veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi, isteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca beyanname verebilirler.
 • Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve yöneticileri ile son durumunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belge verebilirler.
 • Tüzel veya gerçek kişi olmasına göre teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belgeyi verebilirler.
 • Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belge verebilirler.
 • Tebligat ve bildirimler için adres, telefon, telefaks ve elektronik posta adresi beyanı.
 • İstekliler teknik şartnamenin A.Genel Hususlar maddesinin 8.bendinde belirtilen teklif edecekleri ürünlere ait hazırlayacakları simülasyon sonucunu teklif ile birlikte vereceklerdir.
 • İstekliler, teknik şartnamenin D. Projektör Aydınlatma Özellikleri maddesinin 1.bendinde ledler için belirtilen markaları taahhüt ederek ilgili taahhütnameyi kaşeli ve imzalı olarak teklif ile birlikte vereceklerdir.
 • İstekliler, teknik şartnamenin D.Projektör Aydınlatma Özellikleri maddesinin 2.bendinde belirtilen akrediteli laboratuvar tarafından yapılmış olan LM 79 sertifikasını teklif ile birlikte vereceklerdir.
 • İstekliler, teknik şartnamenin D. Projektör Aydınlatma Özellikleri maddesinin 3.bendinde belirtilen ENEC sertifikasını teklif ile birlikte vereceklerdir.
 • İstekliler, teknik şartnamenin D. Projektör Aydınlatma Özellikleri maddesinin 7.bendinde belirtilen TM21 ve LM 80 sertifikalarını teklif ile birlikte vereceklerdir.
 • İstekliler, teknik şartnamenin D. Projektör Aydınlatma Özellikleri maddesinin 8.bendinde belirtilen Deta-Sheet belgesini teklif ile birlikte vereceklerdir.
 • İstekliler, teknik şartnamenin E. Elektriksel Özellikler maddesinin 3.bendinde  belirtilen CE (EN6098-1) belgesini teklif ile birlikte vereceklerdir.
 • İstekli imalatçı ise, imalatçı olduğunu gösteren belgeyi; İstekli yetkili satıcı / temsilci ise, yetkili satıcı / temsilci olduğunu gösteren belgeleri verecektir. İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler şunlardır.
 • İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi.
 • İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına verilmiş olan kapasite raporu.
 • İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına verilmiş olan imalat yeterlik belgesi.İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca yukarıda belirtilen belgelerin eşdeğerlerini verebilirler.

16. 2018 tarihli olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) borcu olmadığına dair; SGK’ dan alınacak belge. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi;mevzuatı;hükümleri uyarınca eşdeğer belgeyi verebilirler.
17. 2018 tarihli olarak vergi borcu olmadığına dair Vergi Dairesi’nden alınacak belge.İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belgeyi verebilirler.
18.İstekli, garanti süresinin dolmasını müteakip, teklif edeceği ürünlere ait yedek parça ve malzemeleri 10 (on) yıl süresince temin edeceğine dair imzalı ve kaşeli taahhütnameyi teklifi ile birlikte verecektir.
19. İstekli tarafından teklif edilen toplam bedelin en az % 40’ı oranında yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ‘’Havaalanı Apron Bölgeleri Led Projektör ile; Aydınlatılması’’ işlerine ilişkin olarak; son teklif verme tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili kamu kuruluşu ise iş deneyim belgesi, özel sektör ise sözleşme ve fatura nüshaları verilecektir. İsteklilerin tek başlarına gerçekleştirdikleri işlere ait belgeler tam olarak,iş ortaklığı olarak gerçekleştirdikleri işlere ait belgeler ise o iş ortaklığındaki hissesi oranında değerlendirilecektir. İsteklinin yabancı olması halinde kendi ülkesi; mevzuatı hükümleri uyarınca eşdeğer belge veya belgeleri verebilirler.
20.İstekli anılan iş için imalat süresini, nakliye süresini ve montaj sürelerini de içeren iş programını teklif ekinde verecektir.
21. İhaleye katılım ve yeterlik için verilen belgelerin tamamı Türkçe olacaktır.
22. 10,00 TL (KDV dahil) tutarındaki Şartnamelerin satın alındığına dair belge.